Chi sono i personaggi secondari di The Twelve Kingdoms?I personaggi secondari di The Twelve Kingdoms sono sono: Sugimoto Yuka, Asano Ikuya, Shouryuu, Rokuta, Rakushun, Aozaru, Takasato Kaname, Taiki, Haku Sanshi, Youka, Gyousou, Risai, Kenrou Shinkun, Ooki Suzu, Shoukei, Riyou, Kyouou Shushou, Saiou Kouko, Enho, Seishuu, Rangyoku, Keikei, Shoukou, Gahou, Sekki, Koshou, Kantai, Kouya, Atsuyu, Ribi, Shukou, Kouou, Seikyou.

Guarda la Scheda Anime

Suggeriti da Noi

Arcante Game Cover

Domande Correlate